Jaka przyjąć stopę dyskontową 2023?

2020 był rokiem pełnym niespodziewanych wydarzeń, a jednym z nich była pandemia COVID-19. Wiele osób zaczęło się zastanawiać, jakie będą skutki tego wydarzenia na rynki finansowe w 2021 roku. W tym artykule przyjrzymy się jednemu z najważniejszych czynników, który wpływa na rynki finansowe – stopie dyskontowej.

4 stycznia 2022 r. Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe NBP o 50 pb. do poziomu: referencyjną do 2,25 proc., depozytową 1,75 proc., lombardową do 2,75 proc., redyskontową weksli o 2,30 proc., dyskontową weksli do 2,35 proc. Z tego wynika, że stopa dyskontowa na rok 2022 wynosić będzie 2,35%.

Na czym polega dyskonto weksli?

Dyskonto weksli, inaczej zwane dyskontem bankowym, to nic innego jak przedterminowa spłata weksla. Dyskonto bankowe można uznać za rodzaj kredytu udzielanego przez bank podmiotowi trzeciemu (np. firmie). W takim wypadku ową firmą jest podawca weksla, a bank nazywany jest dłużnikiem wekslowym. Pamiętajmy, że dyskontowanie weksli to całkowicie legalna i dopuszczalna forma finansowania przez instytucje bankowe. Dlaczego więc warto skorzystać z takiej możliwości?

Po pierwsze ze względu na bezpieczeństwo. Jak już wspomniano powyżej, dyskontując weksle bank gwarantuje swobodny dostęp do środków pieniężnych podmiotu trzeciego, czyli podawcy weksla. Równocześnie jednak pamiętajmy, że skorzystanie z takiej formy finansowania wiąże się również ze strumieniem dodatkowych kosztów – są to odsetki dyskontowe. Bardzo ważne jest więc aby być świadomym tego ile bierze bank za udostępnienie środków finansowych na okres przedterminowej spłaty weksla.

Jak się oblicza stopę dyskontową?

Najprościej mówiąc, stopa dyskontowa to stosunek kwoty do jej przyszłej wartości. Innymi słowy, jest to oprocentowanie kapitału w okresie od dnia wykupu obligacji do daty sprzedaży. Aby tego dokonać, należy obliczyć stosunek kwoty dyskonta do wartości przyszłej kapitału, a wynik podać w procentach.

Co powoduje wzrost stopy dyskontowej?

Jakie są skutki wzrostu stopy dyskontowej?
Rozważania na temat przyczyn i skutków wzrostu stopy dyskontowej rozpocznijmy od definicji pojęcia stóp procentowych. Stopy procentowe oznaczają oprocentowanie kredytu lub inwestycji. Innymi słowy, stanowią one marżę pomiędzy cenami danego dobra a jego wartością nominalną. Stopa procentowa charakteryzuje się dwoma parametrami:
– okresem kredytowania (inwestycyjnym),
– trybem uiszczania odsetek (regularnym lub de facto).

Oprocentowanie kredytu oznacza, że bank bierze pod uwagę okres, w którym ma oddać pieniądze pożyczkobiorcy. Im dłuższy okres tym wyższe oprocentowanie. Z tego powodu stopa dyskontowa jest ważnym elementem przy planowaniu inwestycji oraz budżetu osobistego.
Definicja stopy dyskontowej jest nieco bardziej skomplikowana niż pojęcie stóp procentowych, ale można ją streścić w trzech podstawowych punktach:
1) Stopa dyskontowa to stosunek wartości obecnej do przyszłej wartości;
2) Stopa dyskontowa opisuje tempo spadku wartości pieni��dza w czasie;
3) Warto�� obecna jest mniejsza ni�� warto���� przysz����, je����li istnieje inflacja (wycena pr future).

W momencie, gdy ceny produkt�w i us���g rosn� (inflacja), a warto�� pieni�dza maleje, oznacza to r�wnie��, �e stopa dyskontowa ro�nie. Prawid��� wi��zie si�� z tym fakt, �e im wy���sza inflacja tym ni���sz� warto�� ma pieni�dz i odwrotnie – im ni���sza inflacja tym wi���ksz� jest jej warto��. Dlatego te���� przy planowaniu inwestycji i oszcz��dno���� nale�� bra� pod uwag� nie tylko aktualne stawki oprocentowania (stopa procentowa), ale tak���e prognozy na przysz����to���� (stopa dyskontowa).

Kto ustala stopę dyskontową?

Bank Centralny. Stopa ta jest „po której banki komercyjne i inne instytucje przechowujące depozyty mogą pożyczać rezerwy z regionalnego banku Rezerwy Federalnej”. Dlaczego? Ponieważ chodzi o to, aby instytucje te mogły utrzymać płynność finansową. Warto wiedzieć, że stopa dyskontowa wpływa na oprocentowanie lokat, a także kredytów. Wysokość stóp procentowych może mieć duży wpływ na gospodarkę narodową – jeśli stopa rosnąca, to podnosi się cena dóbr i usług, a jeśli opada – maleje ich cena.

Zobacz także:  Jakie jest oprocentowanie kont oszczędnościowych?

Skąd wziąć stopę wolna od ryzyka?

Najczęściej sięgamy po stopę rentowności długoterminowych obligacji skarbowych. Wynika to z tego, że są one uważane za bezpieczne inwestycje, ponieważ gwarantują one powrót inwestycji wraz z odsetkami w momencie wykupu. Dodatkowo, rentowność obligacji skarbowych można łatwo sprawdzić, ponieważ jest ona publikowana miesięcznie przez Ministerstwo Finansów.

Zobacz także:  Co zrobić z książeczką oszczędnościową PKO?

Możemy także podnieść argument, że stopa rentowności obligacji skarbowych jest dobrze przewidywalna i stosunkowo nisko oscyluje wokół średniej kroczącej. Dlatego też na podstawie tych dwóch argumentów możemy uznać, że stopa rentowności obligacji skarbowych jest dobrym wskaźnikiem stopy wolnej od ryzyka.

Jak obliczyć stopę zwrotu wolna od ryzyka?

Stopa zwrotu wolna od ryzyka to stopa zwrotu, jakiej możemy się spodziewać, inwestując w aktywa o niskim ryzyku. Stopa ta jest ustalana przez rynki i może się zmieniać w czasie. Jej obliczenie jest kluczowe dla inwestorów, ponieważ pozwala ono określić, ile ryzyka jest związane z poszczególnymi inwestycjami.

W celu obliczenia stopy zwrotu wolnego od ryzyka stosuje się model CAPM (Capital Asset Pricing Model). Jest to model matematyczny, który pozwala na określenie optymalnego portfela inwestycyjnego oraz stopy zwrotu z tego portfela. Model ten opiera się na trzech głównych założeniach:

1) Założenie o minimalizacji ryzyka: Inwestorzy starają się minimalizować swoje ryzyko inwestycyjne, a więc preferują aktywa o niższym ryzku.

2) Założenie o średnim horyzoncie czasowym: Inwestorzy mają średni horyzont czasowy swoich inwestycji i szacunki co do przyszłej wartości aktywów mogą się różnić. Dlatego też model CAPM uznaje, że im dłuższy horyzont czasowy, tym mniejsze będzie prawdopodobieństwo, że cena aktywu odbiegnie od oczekiwanej wartości.

3) Założenie o racjonalności: Inwestorzy są racjonalni i podejmują decyzje bazujące na logice oraz dostępnych im informacji. Ponadto uznajemy, że inwestorzy mają dostateczną ilość czasu oraz informacji do podejmowania swoich decyzji.

Po co się dyskontuje?

Można powiedzieć, że dyskontowanie to nic innego jak przeliczanie wartości pieniądza w czasie. Dlaczego więc ktoś chciałby to robić? Dowodem na to, że warto się dyskontować jest fakt, że większość banków i innych instytucji finansowych korzysta z tej metody do obliczania oprocentowania kredytów oraz ich wartości. Dyskontowanie może być także użyteczne w przypadku osobistych planów finansowych. Na przykład jeśli chcesz oszczędzać pieniądze na nowy samochód, ale nie wiesz, ile będzie on warty za 5 lat, możesz obliczyć jego wartość dziś i porównać ją ze swoim budżetem.

Jak to się robi? Aby obliczyć wartość bieżącą danej kwoty pieniędzy na podstawie jej wartości w określonym momencie w przyszłości, potrzebujesz dwóch rzeczy: stawki procentowej i czasu. Stawka procentowa jest po prostu oprocentowaniem lub stopą procentową, którą banki i inne instytucje finansowe naliczają od depozytów lub kredytów. Czas to po prostu ilość lat lub miesięcy, jaka upłynie od dnia dzisiejszego do dnia, w którym otrzymasz określoną kwotę pieniędzy.

Przykładem mogłoby tu być zaoszcz��dzenie 10 000 złotych na zakup auta za 5 lat. Załóżmy, że Twoja stawka procentowa wynosi 4% rocznie i chcesz obliczyć ile MusisZ pospaRowaÇ abY MIEÆPotrzebn¹ summE PIENIÐYDZY po upLYNIECIU okresU osZCzedZAania . WartOÞCI BIE@Acej KwotY PienIêDZY Zale`ZI od liczbY LAT I stopY PRO- centoweDIlOSkonTOWaniA . Nale`YLIBYCskryptU SJednostornoRozmiarStrony="4" SzerokoSç = "905px&BRecho= "350px> OSObNO skrypt WyKOnujacy LiczbE Lat ((5 – 1 + 0) x 4%) + 1) a nastêpnie drugi skrypt WykOnujacy Liczbê Lat ((5-2+0)x4%)+1) … I TAK DaLEJ az Do momentu Uruchamianaia Skryptu ObliczaJacegO Ostatni okresskryptWykonywanialiczbylat((51+0)*4%)+1).

Powiązane artykuły

Komentarze

Udostępnij artykuł

Ostatnie artykuły

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.